Thứ sáu, 24 Tháng 11 2017 09:04

Chi trả cổ tức của HT1 năm 2016 đối với cổ đông lưu ký với tên của Công đoàn Công ty cổ phần Vận tải Hà Tiên