Thứ tư, 03 Tháng 1 2018 08:01

HĐQT chuẩn thuận ủy quyền cho Tổng Giám Đốc.....