Quan hệ cổ đông

Công bố thông tin thay đổi Kế toán Trưởng

Ban Lãnh đạo  Công ty cổ phần Vận tải Hà Tiên bổ nhiệm Bà Trần Thị Lý đảm nhiệm chức danh Kế toán Trưởng Công ty, thay thế Ông Trần Minh Huy nghỉ hưu theo chế độ kể từ ngày 01/02/2017. Thời hạn bổ nhiệm là 03 năm