Chi trả cổ tức của HT1 năm 2016 đối với cổ đông lưu ký với tên của Công đoàn Công ty cổ phần Vận tải Hà Tiên