TB SO 14 NGÀY 21.1.2021 (THONG BAO CHOT DS CO DONG)