Ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền dự họp ĐHĐCĐ 2020